สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   โกนสูงเนิน
2. เด็กหญิงชณิกานต์   รัตนภักดี
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา   สามสี
4. เด็กหญิงธีมาพร   ยศกลาง
5. เด็กหญิงพรรณภษา   ขอแนบกลาง
6. เด็กหญิงภัทรารัตน์   มุ่งอินทรกลาง
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์   สานา
8. เด็กหญิงอารยา   ขอเหนี่ยวกลาง
9. เด็กหญิงเกตน์นิภา   ด่านวิไลกิจ
 
1. นายชาญรบ   ไว้สันเทียะ
2. นายสุริยันต์  สีแก้ว
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์   พิมเสน
2. นางสาวปฐมาวดี  ศรีกลาง
3. นายพงศธร   เปียโคกสูง
4. นางสาวพนิตพิชา  ฟักนิล
5. นางสาวพรชิตา   กล่องโพธิ์
6. นางสาวภาวิดา   ศรีอุดม
7. นายมนัสวิน   เงินเอื่ยม
8. นางสาววารี   กั้นกลาง
9. นายอัมรินทร์   รักพงษ์
 
1. นายชาญรบ   ไว้สันเทียะ
2. นายสุริยันต์  สีแก้ว