สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอลงกรณ์   รักชาติ
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกลทีป์   บัวป้อม
2. เด็กหญิงจิตรดา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงจิรพัฒน์  จงพ่วงกลาง
4. เด็กหญิงณัชฌาวดี   ช่างแก้ว
5. เด็กชายพรศักดิ์  ฤทธิ์กลาง
6. เด็กชายศุภณัฐ  กาบกลาง
 
1. นายกันฑพิชญ์   ปานใหม่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา   แหนกลาง
2. นางสาวชญานิษฐ์   อิทธิวิริยะ
3. นายศกุนตลา   ช่างเรือนกลาง
4. นายศิวัช   มุ่งกลาง
5. นายอภิสิทธิ์   มณีรัตนสุวรรณ
6. นายเจษฎา  จันทร์แสง
 
1. นายกันฑพิชญ์   ปานใหม่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวธร   หมอยา
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรรเสริญ   ประยงหอม
 
1. นายกันฑพิชญ์   ปานใหม่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา   ค่อมกลาง
 
1. นายกันฑพิชญ์   ปานใหม่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายเจนศักดา   เพ็งกลาง
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวอภัยวรรณ   อ้นนา
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร