สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภัทรศยา   เชิญกลาง
 
1. นางกนกวรรณ   ไกรศรี
2. นางสาวกริ่งหยก   หิรัญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรตะวงต์
2. เด็กชายภาคย์   พิทักษ์เถื่อน
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายปริญญา   เผยกลาง
2. นายไกรวิชญ์   ชุมศรี
 
1. นายไพโรจน์   คะสกุล
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สระภู
2. เด็กชายศุภโชค  แก้วละเอียด
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นายสุรศักดิ์   ชูเกียรติสกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจุรีรัตน์   ปลั่งกลาง
2. นางสาวพัณณิตา   กล้าแข็ง
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายฐปรัตน์   เอี้ยนไธสงกิจ
2. นายเชฏฐพัฒน์  ทองกลาง
 
1. นางสาวแก้วฤทัย  วันนิจ
2. นางนราทิพย์  ใยระย้า
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ตรงกลาง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกริ่งหยก   หิรัญ
2. นางกนกวรรณ   ไกรศรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  มนต์ชาตรี
2. เด็กหญิงมินทร์ธาดา  สมชัย
 
1. นางนราทิพย์  ใยระย้า
2. นางสาวแก้วฤทัย  วันนิจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท   สิงห์แพ
2. นายภูริภัทร   บัวกลาง
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์   บัวงามดี
2. นายเนติธร   แสงสุข
 
1. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ