สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิสุทธิ์   ศักดา
2. เด็กชายจักริน   คิดรอบ
3. เด็กชายชนะชัย   รุททองจันทร์
4. เด็กชายบูรพา   ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอนุชา   อุ่นบุญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รักด่านกลาง
7. เด็กชายเปรมศักดิ์   พึ่งกลาง
8. เด็กชายไตรตรีภพ   ระนามกลาง
 
1. นายวิทยา   ตุ่นกลาง
2. นายวัชรินทร์  อุตรา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลลักษณ   จงรักกลาง
2. นายญาณวัฒน์   กองแก้ว
3. นายธีระพงษ์   สิงไทสง
4. นางสาวพิมลวรรณ   ศรีอภัย
5. นางสาวพิยดา   พุทธิพันธ์
6. นางสาวมุทิตา   อิ่มเจริญผล
7. นางสาววรนิษฐา   จุ้ยทองหลาง
8. นางสาววิลาวรรณ์   เฉียงกลาง
9. นางสาวอภิสรา   พุฒนอก
10. นายไพศาล   วงษาไชย
 
1. นางสาวนาราชนก   กองทองหลาง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารียา  เปลี่ยนขุนทด
2. เด็กหญิงมัณฑนา   วานิชกลาง
3. เด็กหญิงศิริพร  น่วมกลาง
 
1. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
2. นางอรอนงค์   สีวัง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงพร  ปิ่นแคน
2. นางสาวบัณฑิตา   จำกลาง
3. นางสาวสิริวิมล   ด่านทองหลาง
 
1. นางประภาศรี   ขาขุนทด