สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงริญญ์รภัส   ภูริเอกวีรพงศ์
 
1. นางสาวอุ้มบุญ  พินทะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกานต์ธิดา   มุ่งอ้อมกลาง
2. นางสาวศิริโสภา   ดอกแคกลาง
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์   นารอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.98 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพิชยา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวศิริพร   กล้าวาจา