สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุญช่วย   หวังสระกลาง
 
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์   โสชาลีร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนกฤต   ม่วงรักษ์
2. เด็กหญิงปิยนันท์   ประสานตรี
 
1. นางปลื้มจิต   จันทร์แก้ว
2. นางพัชรีวรรณ   โฆษร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภวิกา   เฉยกลาง
 
1. นางสาววิไลพร   ตีบกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายเสกสรร   ตามกลาง
 
1. นางสาววิไลพร   ตีบกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   จอมพุดซา
2. เด็กหญิงสุภาพร   รสจันทร์
3. เด็กหญิงอัฏฐะฐิตา   ผานกลาง
 
1. นางสาวศศิวิมล   ภูมิแดง
2. นางสาววรรณนิษา   อ่อนทองหลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐธยาน์   ศิริทรัพย์
2. นางสาวธนพร   โพธิ์นอก
3. นางสาวโชติกา   ลัดสูงเนิน
 
1. นางสาวเนตรนภา   วิเศษสมบัติ
2. นายวีรพงษ์   พรหมจอม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปลายตะวัน   นิยมนา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร   รอดสุวรรณ์
 
1. นายสยาม   คล้อยกลาง
2. นางสุภาพรรณ   สุดกลาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงริญญ์รภัส   ภูริเอกวีรพงศ์
 
1. นางสาวอุ้มบุญ  พินทะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกานต์ธิดา   มุ่งอ้อมกลาง
2. นางสาวศิริโสภา   ดอกแคกลาง
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์   นารอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.98 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพิชยา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวศิริพร   กล้าวาจา