สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 8 1. นางสาวจริยาพร   คงบรรทัด
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชาภัทร  เชิญกลาง
2. นางสาวศิรินญา  ทรัพย์โคกสูง
 
1. นางสาวสุวิมล  นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 5 1. นางสาวทักษพร   ก้ามสันเทียะ
2. นางสาวปิยะดา   ขอโน้มกลาง
3. นางสาววิชญาพร   หุ้นกลาง
4. นางสาวศิริพร   มาหนองหว้า
5. นางสาวสมัญญา   แสงสุข
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. MissJin  Yabin