สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สระภู
2. เด็กชายศุภโชค  แก้วละเอียด
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นายสุรศักดิ์   ชูเกียรติสกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจุรีรัตน์   ปลั่งกลาง
2. นางสาวพัณณิตา   กล้าแข็ง
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ตรงกลาง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกริ่งหยก   หิรัญ
2. นางกนกวรรณ   ไกรศรี