สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันยามาศ   พิสิษฐ์ชัยณรงค์
 
1. นางเสมอ   จองทองหลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กำเนิดกลาง
 
1. นายสุรสิทธิ์   ดอนสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนภัทร์   จงสุขกลาง
 
1. นางสาวนิตยา   กิตติเวชการ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมษฐ์   แสงสารพันธ์
 
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์   โสชาลีร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวน้ำฝน   จงเจริญสมบัติ
2. นางสาวปรียานันท์   เพศสวัสดิ์
3. นางสาวแพตรี   สุขพันธ์
 
1. นางสาวอาภรทิพย์   พิมโยธา
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์   คงวิชา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.61 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  แอบบัว
2. เด็กชายธนกร  มูลทองหลาง
 
1. นายวรวัฒน์   ใยระย้า
2. นางสาวอนงค์   ปลั่งกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายเจนศักดา   เพ็งกลาง
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 8 1. นางสาวจริยาพร   คงบรรทัด
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชาภัทร  เชิญกลาง
2. นางสาวศิรินญา  ทรัพย์โคกสูง
 
1. นางสาวสุวิมล  นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 5 1. นางสาวทักษพร   ก้ามสันเทียะ
2. นางสาวปิยะดา   ขอโน้มกลาง
3. นางสาววิชญาพร   หุ้นกลาง
4. นางสาวศิริพร   มาหนองหว้า
5. นางสาวสมัญญา   แสงสุข
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สระภู
2. เด็กชายศุภโชค  แก้วละเอียด
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นายสุรศักดิ์   ชูเกียรติสกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจุรีรัตน์   ปลั่งกลาง
2. นางสาวพัณณิตา   กล้าแข็ง
 
1. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
2. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ตรงกลาง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกริ่งหยก   หิรัญ
2. นางกนกวรรณ   ไกรศรี