สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิสุทธิ์   ศักดา
2. เด็กชายจักริน   คิดรอบ
3. เด็กชายชนะชัย   รุททองจันทร์
4. เด็กชายบูรพา   ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอนุชา   อุ่นบุญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รักด่านกลาง
7. เด็กชายเปรมศักดิ์   พึ่งกลาง
8. เด็กชายไตรตรีภพ   ระนามกลาง
 
1. นายวิทยา   ตุ่นกลาง
2. นายวัชรินทร์  อุตรา