สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา   คงบรรทัด
 
1. นางสาวเสาวนิตย์   นาคทะเล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวชุติมา   พงษ์พิมาย
 
1. นางสาวเย็นฤดี   เสายอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวชญาดา  เดือนกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โยงรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวีรภัทรา   ทาทอง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สุวรรณราช
 
1. นายปิยะพงษ์  เขตขัณฑ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายศุภวิทญ์   ศรีนาค
2. นายอรรถชัย  โชติกลาง
 
1. นายสุทธิรักษ์  เกษเวทิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   พิศตะคุ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   นิลด่านกลาง
 
1. นางสาวบุษบา   หงษ์สกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงรวิภา   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสียงใส
3. เด็กหญิงอารยา   หมอสำฤทธิ์
 
1. นายวัชรินทร์   อุตรา
2. นายวิทยา  ตุ่นกลาง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชมพูนิกข์   พุดทอง
2. นางสาววิไลวรรณ   เบียดกลาง
3. นายศักดิ์รินทร์   ขวัญม่วง
 
1. นางสาววรทิพย์   เอี่ยมดี
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา   จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงชัญชนก   จงอาจกลาง
3. เด็กหญิงพรสุรีย์  ตับกลาง
 
1. นางสาววันวิสาข์   นวนมา
2. นางสาววรรณิภา   เรียบเรียง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวดารารัตน์   ด่านกระโทก
2. นางสาวโกมุฒ   น้อยพันธ์
 
1. นางปลื้มจิต   จันทร์แก้ว
2. นางพัชรีวรรณ   โฆษร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายกวี   วรรณมน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   จงกลาง
 
1. นางสาวสุริวิภา   จันทร์แจ่มศรี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล   แครงกลาง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   กมลกลาง
3. เด็กหญิงสาวิกา   บรรจงฤทธิ์
 
1. นางสาวศศิวิมล   ภูมิแดง
2. นางสาวสุภาวดี   ฟุ้งกลาง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ระไวกลาง
2. เด็กชายรพีภัทร   ศรีด่านกลาง
3. เด็กชายวิศว   สีวะ
 
1. นางสาวกชกร   หนูสันเทียะ
2. นางสาวสุภาวดี   ฟุ้งกลาง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ   กล้ากลาง
2. นางสาวพิชญาธิดา   มหาณรงค์ ณ ราชสีมา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญาดา   แรกเรียง
2. นางสาวชลลดา   ชิงจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลจิรา   บ่วงกระโทก
2. นางสาวจิราวรรณ   สิงห์จันทร์
3. นางสาวชมพู่   ปั่นกลาง
4. นางสาววรรณกานต์   กองแก้ว
5. นางสาวอารีรัตน์   นาคสมบูรณ์
 
1. นายประจวบ   แจ้โพธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์   พันธ์สระน้อย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวชุติมา   ทองสุขนอก
2. นางสาวธีระดา   มุ่งเขื่องกลาง
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ปลั่งกลาง
2. นางปัทมา   นิจจอหอ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวศิญาณี   ทองดี
 
1. นายธนากร   ถอนโพธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงเจียคี   โฮ
 
1. นางสาวศุภราภรณ์   พัดทะเล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์   หลวงกลาง
 
1. นางสาวศุภราภรณ์   พัดทะเล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวอภัยวรรณ   อ้นนา
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา  ตินตะสุวรรณ
2. นางสาวอรกัญญา  ไกลกลาง
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิสุทธิ์   ศักดา
2. เด็กชายจักริน   คิดรอบ
3. เด็กชายชนะชัย   รุททองจันทร์
4. เด็กชายบูรพา   ปลั่งกลาง
5. เด็กชายอนุชา   อุ่นบุญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รักด่านกลาง
7. เด็กชายเปรมศักดิ์   พึ่งกลาง
8. เด็กชายไตรตรีภพ   ระนามกลาง
 
1. นายวิทยา   ตุ่นกลาง
2. นายวัชรินทร์  อุตรา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรตะวงต์
2. เด็กชายภาคย์   พิทักษ์เถื่อน
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายเสรี   โพธิ์ปานพะเนา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายปริญญา   เผยกลาง
2. นายไกรวิชญ์   ชุมศรี
 
1. นายไพโรจน์   คะสกุล
2. นายสถิตย์  หาญรบ