สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายแทนไทย   บุญไทยกลาง
 
1. นางสาวศุภราภรณ์   พัดทะเล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร   เหลือกลาง
 
1. นางสาวชื่นกมล   อ้วนสูงเนิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ซุ่นกลาง
 
1. นางสาวเกษรา   ปักการถา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสุธี   เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางสาวเกษรา   ปักการถา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาพร   เตรียมโพธิ์
 
1. นางสาวเกษรา   ปักการถา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   ต้นรังกลาง
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัสยา   บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงวรรณฤดี   หมื่นอาจ
 
1. นายเอกลักษณ์   ไชยพิมพา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์   เจียกกลาง
 
1. นางสาวชื่นกมล   อ้วนสูงเนิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงมาลา
2. เด็กชายธีรภัทร   นาคแท้
3. เด็กหญิงปัณณวัฒน์   ใยสาลี
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธนากร   ถอนโพธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนโชติ   จันทร์ชู
2. นายธีรภัทร์   ขอเชิดกลาง
3. นายภูริทัต   ยารัมย์
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นางสาวชื่นกมล   อ้วนสูงเนิน