สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทักษิณี  หงษ์ศิลา
 
1. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาภรณ์  นานไธสง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสริฐศรี
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรรณทิพย์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสตรีรัตน์  แหล่กระโทก
 
1. นางรัตติกาล   คิดร่วม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  พิเมย
2. เด็กหญิงเกศสุดา  จินาวัลย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษา  นนท์คำพันธ์
2. นางสาวอาทิตยา  จันทสิทธางกูล
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ดอนเปตรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีสังข์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  จุลทัศน์
2. นางสาวกรรณิการ์  นวนจันทร์
3. นางสาวดวงตา  เงี้ยวสูงเนิน
4. นางสาวศริญญา  แสนโครต
5. นางสาวสโรชา  ทศพิมพ์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาทินี  ศรีบุญชัย
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนพร  ดอนเปตรง
2. เด็กหญิงมนัสวี  บนใหม่
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
2. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ