สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธีรา   เสนาพันธ์
2. นางสาวฐิตาพร  แสงบึง
3. นางสาวณัฐนันท์  ทรวงโพธิ์
4. นางสาวบุญนพิน  กวนบ้านสุ่ย
5. นางสาวยลดา  ศรียางนอก
6. นางสาวลลิตา  สูญนะรา
7. นางสาวสุดธิดา  ทาตะนะ
8. นายอนุรักษ์  อาศัย
9. นายเกียรติศักดิ์   ไขแสง
 
1. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
2. นายธนวัฒน์  เหลืองกิ่ง
3. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีมาพร  สิทธินอก
2. เด็กหญิงนลินี   ปาลา
3. เด็กหญิงมัสธุรส  เนินทอง
 
1. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
2. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิตา  ซึมกระโทก
2. นายศุภชัย  บุตรทศรี
3. นางสาวอทิตยา  เชาชลาด
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
2. นางจิรภา  ใจตรง