สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เวินเสียง
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสรา  ระกอนา
 
1. นางจิรภา  ใจตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปรียา  โสภา
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกัญติยา  สิทธิวงศ์
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณโกษิตย์
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  สวัสดี
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวนันทิยา  วัดกระโทก
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญมาก
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลธิชา   โมรัฐเถียร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงศิริประภา  แพงไธสง
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
2. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาดา  คชสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตติพร  วงศ์หาญ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
2. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวศุภัชญา  สมภาร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสิริรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงลลิษา  ประทุมวัง
3. เด็กหญิงวิยะดา  พันธุมาศ
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญเสนาะ
2. นายชินวัตร  บุญทัน
3. นางสาวมริษา  ขุนนอก
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีภา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิสมบัติ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  มากอินทร์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายทัศชนะชัย  ซ่อมกระโทก
2. นางสาวสุนิตสา  ไชสะอาด
3. นางสาวอรุณรัตน์  ป้อมคล้าย
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตันหยง  ไชยพูน
2. เด็กหญิงวันดี  สายบุตร
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลอยนอก
2. นางสาวสุนิษา  บินไธสง
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพชร  ปะโมนะตา
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสง
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายกรภัทร์  อ่อนศรี
2. เด็กชายจักรกฤษ  เดชา
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นายรัตนชัย  สอดกระโทก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรางทิพย์  เย็นประโคน
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  กุณแจทอง
 
1. นายรัตนชัย  สอดกระโทก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิฐฏิยา  วรรณกัน
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอลดา  วะเริงรัมย์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่จัน
2. เด็กหญิงธีรนันท์  เพียนาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวัสดิ์กงศรี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
2. นางพนิดา  ผ่องแผ้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 10 1. นายนายสิทธิชัย  วงค์สามารถ
2. นางสาววรรณวลัย  สิทธินอก
3. นายอาทิตย์  วงสา
 
1. นางวาสนา  อุ่นบุญ
2. นางสาวนิรัชชา  ชวนงูเหลือม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์อุบล
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
2. นางสาวปวีณา  สีหานาท
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 1. นางสาวชลิดา  วงศ์เสนา
2. นายฐาปกรณ์  โปร่งสันเทียะ
3. นายพิจิตร  ศรีษะนอก
 
1. นางสาวนิรัชชา  ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา  อุ่นบุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกรณ์  พาพันธ์
2. นางสาวสุชารัตน์  อุชี
3. นายเขมทัต  วัดกระโทก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรันญา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงนัฐตญา  ลาหนองแคน
3. เด็กหญิงนิภาพร  จำรัสจิตร
 
1. นางสาวจันทิมา  ชนากลาง
2. นางสาวปวีณา  สีหานาท
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  หะสูง
2. นางสาวกุลกานต์  ศรีอัคฮาด
3. นางสาวรัตติกาล  นึกคิด
 
1. นางสาวนิรัชชา  ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา  อุ่นบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ศรีสุพันธ์
2. นางสาวสมิตานัน  พูลพิน
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โคตรเสนา
2. เด็กชายชินวัตร  เวินเสียง
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  สีหามาตร
2. นายพัชรชัย  ชนิดนอก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรแสน
2. เด็กหญิงรัตนา  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลึงโพธิ์
4. เด็กชายศิริศักดิ์  วิงไธสง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  พลีขันธ์
 
1. นายอุเทน  ดีดศรี
2. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปะกัง
2. นายฉลองชัย  สิทธิกร
3. นายทิวา  ปัสสะจันทร์
4. นางสาวปนัดดา  มูลประถม
5. นางสาวภัทรภร  เทียบแสนนภา
 
1. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
2. นายอุเทน  ดีดศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีใหญ่
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แปะตะขบ
3. เด็กหญิงสิริมา  เขินค้างพลู
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอ่อนทัน
5. เด็กหญิงไพรินทร์  มังษา
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นายอุเทน  ดีดศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  จันหอม
2. นายชัชวาล  คนพิมาย
3. นางสาวนภาพร  ธรรมบุตร
4. นางสาวบุญอุ้ม  ปลอดกระโทก
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายภูเบศร  ให้กระโทก
2. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรีสุข
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  ดีสวัสดิ์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์   พรมกา
4. เด็กชายณัฐชนน  สาละวัน
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สร้อยจักร
 
1. นายรุ่งพชร  ถามูลแสน
2. นายอารมณ์  คำจอมษี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 1. นางสาวอัญศิริ  สุดโท
 
1. นายอารมณ์  คำจอมษี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวสุกัญญา  บุญพามี
 
1. นายอารมณ์  คำจอมษี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กชายภูวดล  ทิพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  เขตหนองบัว
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายณัฐพล  นูพิมพ์
2. นางสาวพรนภัส  เนินทอง
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตา  การช่าง
2. นายธีรภัทร์  อโนราช
3. นางสาวพัชรินทร์  พร้อมจิตย์
4. เด็กหญิงพิมรภัทร  ศรีสมุทร
5. เด็กชายภานุพงศ์  เรียมทา
6. เด็กชายรุ่งฟ้า  นามไธสง
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  คลองแสนเมือง
8. นายศุภชัย  ศรีสว่าง
9. นายสยมภู  ขอเงินกลาง
10. เด็กหญิงเปรมใจ  สีม่วงกลาง
 
1. นางพรพรรณ  แก้วหาญ
2. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
3. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
2. นายธนเดช  กวดนอก
3. นางสาวธิดารัตน์  ธัญญะชาติ
4. นางสาวนิตยาภรณ์  สีกระโดน
5. นางสาวพรนิภา  สีโท
6. นางสาววนิชญา  ขุนนอก
7. นางสาวสาวิตรี  สุขกระโทก
8. นางสาวสุจิตรา  พลแสน
9. นางสาวอาทิตยา  สีกระโทก
10. นายอาทิตย์  วงค์ภาพ
 
1. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารีย์ยา  สียางนอก
2. เด็กชายจิรกิตต์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อัดจันทึก
4. เด็กชายทัตธนต์  สีทองขุนทด
5. เด็กชายปพนวิต  แก้วไตรรัตน์
6. เด็กชายพิภพ  พุทธแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสนธ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  สะเมนรัมย์
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชอบป่า
2. เด็กหญิงธณธรณ์  คลองบ่อ
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายปริวรรต  วงสา
2. นายเดชศักดา  อ่อนศรี
 
1. นายมนัส  ลุนนากัน
2. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนปาน  โยกระโทก
2. นายธีรภัทร  เวินเสียง
3. นายวรากร  ไหว้พรหม
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
2. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  เรือนเพชร
2. นายณฐนนท์  อิ่มมาก
3. นายณัฐกิต  เรืองศักดิ์
4. นายพีรภัทร  ปฏิวรณ์
5. นายอภิวัฒน์  เวินเสียง
6. นายอานนท์  มุสิกพันธ์
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
2. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 1. นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ภู่มาก
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 5 1. นายภูมินทร์  จินารักษ์
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงแทนซี่  ดันบาร์
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  เหมเงิน
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทักษิณี  หงษ์ศิลา
 
1. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาภรณ์  นานไธสง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสริฐศรี
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรรณทิพย์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสตรีรัตน์  แหล่กระโทก
 
1. นางรัตติกาล   คิดร่วม
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  พิเมย
2. เด็กหญิงเกศสุดา  จินาวัลย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษา  นนท์คำพันธ์
2. นางสาวอาทิตยา  จันทสิทธางกูล
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ดอนเปตรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีสังข์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  จุลทัศน์
2. นางสาวกรรณิการ์  นวนจันทร์
3. นางสาวดวงตา  เงี้ยวสูงเนิน
4. นางสาวศริญญา  แสนโครต
5. นางสาวสโรชา  ทศพิมพ์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาทินี  ศรีบุญชัย
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนพร  ดอนเปตรง
2. เด็กหญิงมนัสวี  บนใหม่
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
2. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธีรา   เสนาพันธ์
2. นางสาวฐิตาพร  แสงบึง
3. นางสาวณัฐนันท์  ทรวงโพธิ์
4. นางสาวบุญนพิน  กวนบ้านสุ่ย
5. นางสาวยลดา  ศรียางนอก
6. นางสาวลลิตา  สูญนะรา
7. นางสาวสุดธิดา  ทาตะนะ
8. นายอนุรักษ์  อาศัย
9. นายเกียรติศักดิ์   ไขแสง
 
1. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
2. นายธนวัฒน์  เหลืองกิ่ง
3. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีมาพร  สิทธินอก
2. เด็กหญิงนลินี   ปาลา
3. เด็กหญิงมัสธุรส  เนินทอง
 
1. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
2. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิตา  ซึมกระโทก
2. นายศุภชัย  บุตรทศรี
3. นางสาวอทิตยา  เชาชลาด
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
2. นางจิรภา  ใจตรง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลนิภา  สายลื่น
2. เด็กหญิงเพชรอาภา  ปิ่นคำ
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
2. นายสุริยัน  มนุษย์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตยาภรณ์  ศาสตร์กลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายภานุพงศ์  ขันชัย
2. นายอัษฎาวุธ  สีกระพา
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสุรเดช  พรมทา
2. นายอนุรักษ์  ชาววัง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
2. นายสุริยัน  มนุษย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเดช  แขขุนทด
2. เด็กชายสุรเสก  นามมะ
 
1. นายสุริยัน  มนุษย์
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบรรณวิทิต  พรหมศิริ
2. นางสาววันวิสา  แก้ววิจิตร
 
1. นายสุริยัน  มนุษย์
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูพิรัฐ  วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลอยกระโทก
3. เด็กชายอุดมเดช  ทองแข่
 
1. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
2. นายสุรศักดิ์  ขามก้อน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุญร่วม
2. เด็กหญิงวิยะดา  สืบสำราญ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลองกระโทก
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำน้อย
2. เด็กหญิงวีระนุช  ตุ่นปรุ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอดนอก
 
1. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
2. นางสาวภชสร  เพตาเสน
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชาติ  วงศ์เมือง
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยังกูร  สียางนอก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม