สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณโกษิตย์
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลธิชา   โมรัฐเถียร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรพล  เชื้อประทุม
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสิริรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายทัศชนะชัย  ซ่อมกระโทก
2. นางสาวสุนิตสา  ไชสะอาด
3. นางสาวอรุณรัตน์  ป้อมคล้าย
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตันหยง  ไชยพูน
2. เด็กหญิงวันดี  สายบุตร
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรางทิพย์  เย็นประโคน
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่จัน
2. เด็กหญิงธีรนันท์  เพียนาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวัสดิ์กงศรี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
2. นางพนิดา  ผ่องแผ้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 10 1. นายนายสิทธิชัย  วงค์สามารถ
2. นางสาววรรณวลัย  สิทธินอก
3. นายอาทิตย์  วงสา
 
1. นางวาสนา  อุ่นบุญ
2. นางสาวนิรัชชา  ชวนงูเหลือม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โคตรเสนา
2. เด็กชายชินวัตร  เวินเสียง
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรีสุข
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  ดีสวัสดิ์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์   พรมกา
4. เด็กชายณัฐชนน  สาละวัน
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สร้อยจักร
 
1. นายรุ่งพชร  ถามูลแสน
2. นายอารมณ์  คำจอมษี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทักษิณี  หงษ์ศิลา
 
1. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรรณทิพย์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสตรีรัตน์  แหล่กระโทก
 
1. นางรัตติกาล   คิดร่วม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววาทินี  ศรีบุญชัย
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ