สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวนันทิยา  วัดกระโทก
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญมาก
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาดา  คชสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตติพร  วงศ์หาญ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
2. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวศุภัชญา  สมภาร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีภา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิสมบัติ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  มากอินทร์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์อุบล
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
2. นางสาวปวีณา  สีหานาท
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายณัฐพล  นูพิมพ์
2. นางสาวพรนภัส  เนินทอง
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชอบป่า
2. เด็กหญิงธณธรณ์  คลองบ่อ
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 5 1. นายภูมินทร์  จินารักษ์
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  เหมเงิน
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนพร  ดอนเปตรง
2. เด็กหญิงมนัสวี  บนใหม่
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
2. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ