สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลนิภา  สายลื่น
2. เด็กหญิงเพชรอาภา  ปิ่นคำ
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
2. นายสุริยัน  มนุษย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตยาภรณ์  ศาสตร์กลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายภานุพงศ์  ขันชัย
2. นายอัษฎาวุธ  สีกระพา
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก