สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีมาพร  สิทธินอก
2. เด็กหญิงนลินี   ปาลา
3. เด็กหญิงมัสธุรส  เนินทอง
 
1. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
2. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิตา  ซึมกระโทก
2. นายศุภชัย  บุตรทศรี
3. นางสาวอทิตยา  เชาชลาด
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
2. นางจิรภา  ใจตรง