สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกัญติยา  สิทธิวงศ์
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงศิริประภา  แพงไธสง
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
2. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลอยนอก
2. นางสาวสุนิษา  บินไธสง
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายกรภัทร์  อ่อนศรี
2. เด็กชายจักรกฤษ  เดชา
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นายรัตนชัย  สอดกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 1. นางสาวชลิดา  วงศ์เสนา
2. นายฐาปกรณ์  โปร่งสันเทียะ
3. นายพิจิตร  ศรีษะนอก
 
1. นางสาวนิรัชชา  ชวนงูเหลือม
2. นางวาสนา  อุ่นบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรแสน
2. เด็กหญิงรัตนา  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลึงโพธิ์
4. เด็กชายศิริศักดิ์  วิงไธสง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  พลีขันธ์
 
1. นายอุเทน  ดีดศรี
2. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีใหญ่
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แปะตะขบ
3. เด็กหญิงสิริมา  เขินค้างพลู
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอ่อนทัน
5. เด็กหญิงไพรินทร์  มังษา
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นายอุเทน  ดีดศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กชายภูวดล  ทิพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  เขตหนองบัว
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายปริวรรต  วงสา
2. นายเดชศักดา  อ่อนศรี
 
1. นายมนัส  ลุนนากัน
2. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 1. นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงแทนซี่  ดันบาร์
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงครามศักดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาภรณ์  นานไธสง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ผินภักดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสริฐศรี
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีมาพร  สิทธินอก
2. เด็กหญิงนลินี   ปาลา
3. เด็กหญิงมัสธุรส  เนินทอง
 
1. นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
2. นางสาวภัทราวรรณ  ปาประโคน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิตา  ซึมกระโทก
2. นายศุภชัย  บุตรทศรี
3. นางสาวอทิตยา  เชาชลาด
 
1. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
2. นางจิรภา  ใจตรง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลนิภา  สายลื่น
2. เด็กหญิงเพชรอาภา  ปิ่นคำ
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
2. นายสุริยัน  มนุษย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตยาภรณ์  ศาสตร์กลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายภานุพงศ์  ขันชัย
2. นายอัษฎาวุธ  สีกระพา
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชาติ  วงศ์เมือง
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยังกูร  สียางนอก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม