สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสุรเดช  พรมทา
2. นายอนุรักษ์  ชาววัง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
2. นายสุริยัน  มนุษย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเดช  แขขุนทด
2. เด็กชายสุรเสก  นามมะ
 
1. นายสุริยัน  มนุษย์
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบรรณวิทิต  พรหมศิริ
2. นางสาววันวิสา  แก้ววิจิตร
 
1. นายสุริยัน  มนุษย์
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์