สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ของดี
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ใจยิ้ม
 
1. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
2. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญามาศ  ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ  อิชชรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ปลั่งกลาง
2. นางสาวอรพิชชา   ศิลปะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักราวุธ  ศกลวัฒนาเมฆินทร์
2. เด็กชายชนาธิป  กลมกล่อม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายก้องภพ  จำเริญสุข
2. นายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณนาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร  กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สะอาด
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมหศักดิ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายวีรลักษณ์  มุขรักษ์
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  สามารถ
2. นายสุขสันต์   รานอก
 
1. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
2. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
2. นายณัฐพงศ์   สุกใส
 
1. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ