สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร  กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สะอาด
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมหศักดิ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายวีรลักษณ์  มุขรักษ์
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ