สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุพรรษา  ดิษฐขุนทด
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนิตา  จันทร์จ่อกลิ่น
2. นางสาวปาลิดา  อินทศร
3. นางสาวสุดา  สอนดี
 
1. นางสาวศศิกานต์  จันทร์บุญ
2. นางสาวจิตภินันท์  ตลาดนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.05 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงศ์ทิวา  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  โชติสันเทียะ
 
1. นางมัสยา  ธิติธนานันท์
2. นางสาวสุนิสา  ดอกชะบา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรณีนิภา  ชอบสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิบสันเทียะ
4. เด็กชายพีรณัฐ  หนูสันเทียะ
5. เด็กหญิงศิริญาพร  งึดสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวอวิกา  สุปุรินทร์คำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร  กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สะอาด
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมหศักดิ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายวีรลักษณ์  มุขรักษ์
 
1. นางสาวพจนา  ชาธงชัย
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ