สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐวรรณ  กีบสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญจิต  ผลทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวศิรัตษา  โกฎสันเทียะ
2. นางสาวอภิชญา  หวังประสพกลาง
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงปราณชล  บอกสันเทียะ
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภูมิรัตน์  สำลีด่านกลาง
2. นายสุพัฒน์  อภิวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวจิตภินันท์  ตลาดนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ของดี
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ใจยิ้ม
 
1. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
2. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ปลั่งกลาง
2. นางสาวอรพิชชา   ศิลปะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักราวุธ  ศกลวัฒนาเมฆินทร์
2. เด็กชายชนาธิป  กลมกล่อม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ