สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายก้องภพ  จำเริญสุข
2. นายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณนาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  สามารถ
2. นายสุขสันต์   รานอก
 
1. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
2. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
2. นายณัฐพงศ์   สุกใส
 
1. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ