สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวหอม
 
1. นางปาลิกา  ตัณจนรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุนิสา  โกฎสันเทียะ
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุส  โกฏสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อรรถาวิชญ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ฉาบไธสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วรเลิศ
2. นายพสิษฐ์  โสภา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 4 1. นายฉัตรชนะ  ธัญญานนท์
2. นางสาวภิรดา  หวังแอบกลาง
3. นางสาวสิริยา  วงศ์สันเทียะ
 
1. นางสาวจิตภินันท์  ตลาดนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 4 1. นางสาวธันณิชา  กล่ำมอญ
2. นางสาวมนัสพร  ดาวโคกสูง
3. นางสาวอารีรัตน์  กันกลางดอน
 
1. นางสาวจิตภินันท์  ตลาดนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัชชา  จงคลาดกลาง
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันทศร
3. เด็กหญิงมาลัยพร  งะสันเทียะ
4. เด็กหญิงราตรี  โตสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  รินสันเทียะ
 
1. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
2. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
3. นางสาวขนิษฐา  บอบสันเทียะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  โนนตาล
2. เด็กชายทศพล  รักชาติ
3. เด็กหญิงทิตฐิตา  หวังรวยกลาง
4. เด็กหญิงพรหมพร  บุญญพันธุวัฒน์
5. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ไทยด้วง
 
1. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
2. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
3. นางระเบียบ  จันทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมพรจิตร์
 
1. นางสุภารัตน์  คำบัว
2. นางสาวอัญชลี  จันทเชิด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กชายอภิรักษ์  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พัวพันธ์
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
2. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศตพร  พรหมสิทธิ์
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภกิจ  ชอบใจ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  พลเจริญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธนภูมิ  สำลีด่านกลาง
2. เด็กหญิงพัชรพร  อินไกร
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สำราญ
2. เด็กหญิงปณิดา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พรไพศาล
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ประสมทรัพย์
2. นางสาวอินทิรา  แซะจอหอ
3. นายเทวราช  ทองสายออ
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายก้องภพ  จำเริญสุข
2. นายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณนาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  สามารถ
2. นายสุขสันต์   รานอก
 
1. นางสาววีระนุช  บุระกรณ์
2. นายกิตติภูมิ  ขำเทศเจริญ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
2. นายณัฐพงศ์   สุกใส
 
1. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
2. นางสาวทวีวรรณ์  ฉลาดเอื้อ