สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  จงเสริมกลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณฤดี  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซะจอหอ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวโรดม  สำราญใจ
2. เด็กชายอธิคม  สวัสดี
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำค้าง  ก้ามสันเทียะ
2. นางสาวมาริสา  สรวงนอก
3. นางสาวอรอินทร์  แตงเจริญ
 
1. นางสาวจิตภินันท์  ตลาดนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวมัลลิกา  การบรรจง
2. นางสาวศิรินภา  เทียนขุนทด
3. นางสาวศุภรัตน์  แจ้งสันเทียะ
4. นางสาวอนุสรา  งามนิจ
5. นางสาวอุทุมพร  เอื้ออุดม
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสาวขนิษฐา  บอบสันเทียะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพบรัก  จำเนียรสุข
2. นางสาวยอดขวัญ  ช่วยงาน
3. นางสาวสุนิสา  แส่สันเทียะ
4. นางสาวอาทิตยา  เบ้ามะโน
5. นางสาวอินทิรา  ก้ามสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางระเบียบ  จันทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  แซ่คู
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  เคียวกลางดอน
3. นายณัฐวุฒิ  หมอประคำ
4. นางสาวตรีรัตน์  จูสิงห์
5. นางสาวนารีรัตน์  ชูสำโรง
6. นางสาวปภาสรณ์  ความดี
7. นายพัชรพล  งดสันเทียะ
8. นายระพีพัฒน์  พรมโสภา
9. นางสาวรัชกร  กิตติกุลพิสิษ
10. นางสาววริสรา  ภู่จำนงค์
11. นางสาวศิริลักษณ์  คชเรนทร์
12. นางสาวศุภรัตน์  คงรอด
13. นางสาวสุภาวิดา  อรมาศ
14. นางสาวอธิติยา  พรมภักดี
15. นางสาวอภิญญา   เกตกลางดอน
16. นางสาวอภิญญา   เหล่าบัวดี
17. นางสาวอรวรรณ  ทุมพัฒน์
18. นางสาวอรวรรณ  กำเหนิดสุข
19. นางสาวอุมาภรณ์  ไกรค้างพลู
20. นายเมธารัตน์  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
4. นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ
5. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวิภา  สุขก้อง
2. นางสาวกฤตยาภรณ์  ใจซื่อ
3. นางสาวกุสุมา  โนนตาล
4. นายจักรภพ  รักมะณี
5. นางสาวจันทิมา  การสำโรง
6. นางสาวจันทิรา  สุตนนท์
7. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสังบุญ
8. นางสาวชินาธิป  ขอพ่วงกลาง
9. นางสาวดวงกมล  แฉ่สูงเนิน
10. นางสาวธนรมย์  งามสันเทียะ
11. นายธนวัฒน์  หวังล้อมกลาง
12. นางสาวปิยะวรรณ  ตะสันเทียะ
13. นางสาวพีระดา  มรกต
14. นายภานุพงศ์  วรชาติ
15. นายมนัส  ขำมะลัง
16. นายวงศกร  แสงสันเทียะ
17. นายวีระวัฒน์  หวายสันเทียะ
18. นางสาวศิริพร  หมอประคำ
19. นางสาวสุพิชฌาย์  เปิ้นสันเทียะ
20. นายอภิเดช  กลมกล่อม
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกานดาวดี  มุ่งแฝงกลาง
3. นางสาวเขมิกา  ศรีธรรมานุสาร
4. นางสุภารัตน์  คำบัว
5. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวอัจจิมา  ช้างสันเทียะ
 
1. นางสุภารัตน์  คำบัว
2. นางสาวอัญชลี  จันทเชิด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศกร  อิดเสะ
2. นางสาววิภาวรรณ  ชมสันเทียะ
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
2. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พาขุนทด
3. เด็กชายปทุมพร  แก้วผ่อง
4. เด็กชายวงศธร  รักงาม
5. เด็กชายวิศวกร  เข็มกลาง
6. เด็กชายเกียรติสุภัธ  การประดิษฐ์
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนากร  ภักดี
4. นายภูวไนย  เจนหนองแวง
5. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. นายเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกัณฐิกา  สวัสดี
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญจมาพร  ยงทองหลาง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทุมพร  แก้วผ่อง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนากร  ภักดี
4. นางสาวพรนิภา  มุ่งโป่งกลาง
5. นางสาวพราวนภา  กำแพงดิน
6. นายภูวไนย  เจนหนองแวง
7. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
8. นางสาวอังคนา  เขียวหนู
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอดสันเทียะ
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนื้อนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อินอ่อน
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณพร  หวังดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ประสมทรัพย์
3. นางสาวอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญามาศ  ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ  อิชชรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ