สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวปรางค์  ไพลดำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทนา  กล้าค้างพลู
 
1. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิทยากร  กุลสำโรง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  กฤษฎาเรืองศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุนิสา  นิลรัตน์
 
1. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายรุ่งอรุณ   หอมสันเทียะ
2. เด็กชายวชิรพล   มะลิวัลย์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  กฤษฎาเรืองศรี
2. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชฎาธาร  รุ่งเรือง
 
1. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลทิชา  มูลมาตร
 
1. นางสาวปรางค์  ไพลดำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอารยา   ทิศรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  กฤษฎาเรืองศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก่กลางดอน
 
1. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงเก็จมณี  เทียนพลกรัง
 
1. นายพีรเชษฐ์  นันทวรรณ
2. นายฤชากร  ศรีปัทมปิยพงศ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกุลกันยา  เดิมสูงเนิน
2. นางสาวพัชริน  เงสันเทียะ
 
1. นายฤชากร  ศรีปัทมปิยพงศ์
2. นายพีรเชษฐ์  นันทวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวศิรินรัตน์  เจนรอบ
 
1. นายมโนชา  จงหมื่นไวย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวเพ็ญนภา  มูลสันเทียะ
 
1. นายกฤษณ์  เชิดพุดซา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลลดา  ใจเที่ยง
 
1. นายกฤษณ์   เชิดพุดซา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  เตยา
2. เด็กชายเทียนชัย   ฤาชาบุตร
 
1. นายชานน  จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวญาดา  จันมา
2. นางสาววราภรณ์  ลัทธศักดิ์ศิริ
 
1. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
2. นายชานน  จันทรา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลสตรี  ไกรสำโรง
2. นางสาวดวงกมล  ปีกสันเทียะ
 
1. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
2. นายชานน  จันทรา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนารีรัตน์  หวนสันเทียะ
2. นางสาวรัชฎา  มณพรมมา
 
1. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
2. นายชานน  จันทรา