สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชฎาธาร  รุ่งเรือง
 
1. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกุลกันยา  เดิมสูงเนิน
2. นางสาวพัชริน  เงสันเทียะ
 
1. นายฤชากร  ศรีปัทมปิยพงศ์
2. นายพีรเชษฐ์  นันทวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวญาดา  จันมา
2. นางสาววราภรณ์  ลัทธศักดิ์ศิริ
 
1. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
2. นายชานน  จันทรา