สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายรุ่งอรุณ   หอมสันเทียะ
2. เด็กชายวชิรพล   มะลิวัลย์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  กฤษฎาเรืองศรี
2. นายไพบูลย์  รูปงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวศิรินรัตน์  เจนรอบ
 
1. นายมโนชา  จงหมื่นไวย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวเพ็ญนภา  มูลสันเทียะ
 
1. นายกฤษณ์  เชิดพุดซา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  เตยา
2. เด็กชายเทียนชัย   ฤาชาบุตร
 
1. นายชานน  จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนารีรัตน์  หวนสันเทียะ
2. นางสาวรัชฎา  มณพรมมา
 
1. นางณัฏฐ์นรี  บุราณ
2. นายชานน  จันทรา