สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรปรียา  ประจิตต์
 
1. นายทนงศักดิ์  โรจน์บูรณาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวสุภาภรณ์  หนาดคำ
 
1. นางพนิดา  อิ่นคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราภรณ์   เจตมาศ
 
1. นางเรณู  เคล้ากระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฎฐยา  ศรีแสง
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษดา  วิถี
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  ก่ายโนนสูง
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันนภัทร  ส้มสันเทียะ
 
1. นายทนงศักดิ์  โรจน์บูรณาวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปิยธิดา  สนับกลาง
 
1. นางพนิดา  อิ่นคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พานสุวรรณ
 
1. นางเรณู  เคล้ากระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภาวินี  สารจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปางาม
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  จั่นหมาก
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
2. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรานนท์  มาตะรักษ์
2. เด็กหญิงศิรินารี  เพ็งศรี
 
1. นางสาวชลนิชา  แสงแก้ว
2. นายวรุต  ซื่อสัตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายปราบชนะ  บุญรัตน์ประพันธ์
2. นางสาวปิยภรณ์  พันธ์สร
 
1. นางสาวชลนิชา  แสงแก้ว
2. นางสาวนภัสนันทร์  สุรินทร์พุทธกูร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลัดหนองขี
 
1. นายวรุต  ซื่อสัตย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นางสาวโยธกานต์  เมืองศรี
 
1. นางสาวนภัสนันทร์  สุรินทร์พุทธกูร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เข็มพิมาย
2. เด็กหญิงฤดี  ระแวงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาติดี
 
1. นางสาวรัชนี  ชุ่มกิ่ง
2. นางแจ่มใส  ประสานจิตต์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบุษรากร  เทพกลาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปานาสา
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  นักปราชญ์
 
1. นายชนจักร  เก้าแสน
2. นางสาวจิตชญา  ธนานุกูล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีมัญฐ์  ด้วงแสน
2. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์สว่าง
 
1. นายชนจักร  เก้าแสน
2. นางสาวจิตชญา  ธนานุกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญยพงศ์  ไทยแท้
2. เด็กชายพีรทัศน์  งอบโคกกรวด
 
1. นายวัชรชัย  เกตุทับ
2. นายพงค์พันธุ์  แม้นชัยภูมิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ิสมอืนทร์
2. เด็กชายภูวนัย  ฟองไชย
 
1. นายวัชรชัย  เกตุทับ
2. นายพงค์พันธุ์  แม้นชัยภูมิ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสูงเนิน
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาวัง
3. เด็กหญิงวนิดา  อ้อกลาง
4. เด็กหญิงสุกันยา  อนุสนธิ์
5. เด็กหญิงไอลดา  จำพิมาย
 
1. นายศรีรัตน์  โพธิแสง
2. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวนิสาชล  ทิพเนตร
2. นางสาวปราณี  นวลผ่อง
3. นางสาวพรธิภา  ใจทน
4. นางสาววนิดา  ชูชีพ
5. นางสาววิชุดา  เทือกพุทรา
 
1. นายศรีรัตน์  โพธิแสง
2. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐพร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงปารวี  คำงาม
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  ทนนศรี
2. นางสาวนริศรา  นาคพะเนาว์
3. นางสาวปิยฉัตร  ยาทองทิพย์
4. นางสาวปิยวรรณ  ยาทองทิพย์
5. นางสาวอาฐิติยา  สุวรรณบุตร
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลลี
 
1. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 1. นางสาวสุรีย์พร  หุ่นประการ
 
1. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีพรหม
2. เด็กชายชิติพัทธิ์  วิสันเทียะ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
2. นางอัญชลี  บุญวิชัย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายภูวรินทร์  ป้องพิมพ์
2. นางสาวเรไร  ดวงพุฒิ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปวีณา  ทุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  แป้นสุขา
 
1. นายอภิวัฒน์  ทิพยอนันต์กุล
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายชุติพันธ์  จารุบุณย์
2. นายนราธิป  สายสินทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทิพยอนันต์กุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  ยังพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายใจ  นิพิมาย
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุวนนท์  แก้วเรือง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงกรุด
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายธีระพงศ์  คำจันทร์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาวัง
5. เด็กหญิงไอร์รัชดา  ค้าขึ้น
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิศราพร  นิราราช
 
1. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริมา
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายคฑาวุธ  เพ็งศรี
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนพรัตน์  วงศ์ชู
2. เด็กหญิงปภัสสร  เรืองเวหา
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  อ้วนสุนัม
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทิขา  อยู่โยธา
2. นางสาวศิรินันท์  หาญโกรธา
3. นางสาวอธิชา  กองเกิด
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบการ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ปานเกิด
 
1. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
2. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายปรเมศวร์  สนิทชอบ
2. นายศุภพล  เรืองชิต
 
1. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
2. นายอนุสรณ์  เปรมพลอย
 
45 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปินะกาสา
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญถึง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟองไชย
3. นางสาวสุพัตรา  นิทะรัมย์
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  เกิดมะเริง
2. นางสาวธัญญาภรณ์  โตสนั่น
3. นางสาวพรพิมล  ปลั่งกลาง
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรวี  อ่ำกลาง
2. เด็กชายกฤษฏาภร  เพชรแก้ว
3. นางสาวกัลยา  ช่างไม้
4. นายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
5. นายคมกริช  แก้วเขียว
6. นายจรัญ  จีระออน
7. เด็กหญิงชลธิชา  ชูโคกกรวด
8. นายชัชชล  พงษ์พิมาย
9. นายชินวัตร  ยางนอก
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยพิมาย
11. นายณัฐพล  ชินโคตร
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคเหมาะ
13. เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น
14. เด็กหญิงพรนภัส  สาระรัตน์
15. นายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
16. เด็กหญิงพิมพิมาศ  สุราช
17. นายพีรพัฒน์  ผลคำ
18. เด็กชายภาคิน  มณีรัตน์
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผสมทรัพย์
20. เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
21. นางสาววิยะดา  บัวงาม
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขอพืชกลาง
23. เด็กชายศุภกิจ  หนองบุญ
24. เด็กชายอภิชาติ  สาลิกร
25. เด็กชายอภิรักษ์  วิเศษอุด
26. นางสาวอรัญญา  คตช่างพะเนาว์
27. นางสาวอิศราพร  นิราราช
28. เด็กชายเจตภานุ  ฮาดิ้ง
29. เด็กหญิงเนตรนภา  หมั่นไธสง
30. เด็กหญิงไอรดา  แขมคำ
 
1. นายพลอัษวพล  พรหมประดิษฐ์
2. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
3. นายเรืองชัย  อุดมผล