สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรานนท์  มาตะรักษ์
2. เด็กหญิงศิรินารี  เพ็งศรี
 
1. นางสาวชลนิชา  แสงแก้ว
2. นายวรุต  ซื่อสัตย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นางสาวโยธกานต์  เมืองศรี
 
1. นางสาวนภัสนันทร์  สุรินทร์พุทธกูร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เข็มพิมาย
2. เด็กหญิงฤดี  ระแวงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาติดี
 
1. นางสาวรัชนี  ชุ่มกิ่ง
2. นางแจ่มใส  ประสานจิตต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบุษรากร  เทพกลาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปานาสา
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  นักปราชญ์
 
1. นายชนจักร  เก้าแสน
2. นางสาวจิตชญา  ธนานุกูล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปวีณา  ทุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  แป้นสุขา
 
1. นายอภิวัฒน์  ทิพยอนันต์กุล