สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฎฐยา  ศรีแสง
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษดา  วิถี
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันนภัทร  ส้มสันเทียะ
 
1. นายทนงศักดิ์  โรจน์บูรณาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปิยธิดา  สนับกลาง
 
1. นางพนิดา  อิ่นคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภาวินี  สารจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปางาม
 
1. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  จั่นหมาก
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
2. นายปรมินทร์  โตน้ำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลัดหนองขี
 
1. นายวรุต  ซื่อสัตย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ิสมอืนทร์
2. เด็กชายภูวนัย  ฟองไชย
 
1. นายวัชรชัย  เกตุทับ
2. นายพงค์พันธุ์  แม้นชัยภูมิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีพรหม
2. เด็กชายชิติพัทธิ์  วิสันเทียะ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
2. นางอัญชลี  บุญวิชัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายชุติพันธ์  จารุบุณย์
2. นายนราธิป  สายสินทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทิพยอนันต์กุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริวิภา  มินพิมาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริมา
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายคฑาวุธ  เพ็งศรี
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนพรัตน์  วงศ์ชู
2. เด็กหญิงปภัสสร  เรืองเวหา
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  อ้วนสุนัม
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทิขา  อยู่โยธา
2. นางสาวศิรินันท์  หาญโกรธา
3. นางสาวอธิชา  กองเกิด
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก