สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรปรียา  ประจิตต์
 
1. นายทนงศักดิ์  โรจน์บูรณาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวสุภาภรณ์  หนาดคำ
 
1. นางพนิดา  อิ่นคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายปราบชนะ  บุญรัตน์ประพันธ์
2. นางสาวปิยภรณ์  พันธ์สร
 
1. นางสาวชลนิชา  แสงแก้ว
2. นางสาวนภัสนันทร์  สุรินทร์พุทธกูร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีมัญฐ์  ด้วงแสน
2. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์สว่าง
 
1. นายชนจักร  เก้าแสน
2. นางสาวจิตชญา  ธนานุกูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายภูวรินทร์  ป้องพิมพ์
2. นางสาวเรไร  ดวงพุฒิ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายปรเมศวร์  สนิทชอบ
2. นายศุภพล  เรืองชิต
 
1. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
2. นายอนุสรณ์  เปรมพลอย