สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  ก่ายโนนสูง
 
1. นายธนพล  ถอยกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสูงเนิน
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาวัง
3. เด็กหญิงวนิดา  อ้อกลาง
4. เด็กหญิงสุกันยา  อนุสนธิ์
5. เด็กหญิงไอลดา  จำพิมาย
 
1. นายศรีรัตน์  โพธิแสง
2. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวนิสาชล  ทิพเนตร
2. นางสาวปราณี  นวลผ่อง
3. นางสาวพรธิภา  ใจทน
4. นางสาววนิดา  ชูชีพ
5. นางสาววิชุดา  เทือกพุทรา
 
1. นายศรีรัตน์  โพธิแสง
2. นางสาวชนัญชิดา  คงควร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐพร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงปารวี  คำงาม
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  ทนนศรี
2. นางสาวนริศรา  นาคพะเนาว์
3. นางสาวปิยฉัตร  ยาทองทิพย์
4. นางสาวปิยวรรณ  ยาทองทิพย์
5. นางสาวอาฐิติยา  สุวรรณบุตร
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลลี
 
1. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 1. นางสาวสุรีย์พร  หุ่นประการ
 
1. นางปิยะมาศ  มงคลศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  ยังพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายใจ  นิพิมาย
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุวนนท์  แก้วเรือง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิศราพร  นิราราช
 
1. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบการ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ปานเกิด
 
1. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
2. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปินะกาสา
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญถึง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟองไชย
3. นางสาวสุพัตรา  นิทะรัมย์
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  เกิดมะเริง
2. นางสาวธัญญาภรณ์  โตสนั่น
3. นางสาวพรพิมล  ปลั่งกลาง
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรวี  อ่ำกลาง
2. เด็กชายกฤษฏาภร  เพชรแก้ว
3. นางสาวกัลยา  ช่างไม้
4. นายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
5. นายคมกริช  แก้วเขียว
6. นายจรัญ  จีระออน
7. เด็กหญิงชลธิชา  ชูโคกกรวด
8. นายชัชชล  พงษ์พิมาย
9. นายชินวัตร  ยางนอก
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยพิมาย
11. นายณัฐพล  ชินโคตร
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคเหมาะ
13. เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น
14. เด็กหญิงพรนภัส  สาระรัตน์
15. นายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
16. เด็กหญิงพิมพิมาศ  สุราช
17. นายพีรพัฒน์  ผลคำ
18. เด็กชายภาคิน  มณีรัตน์
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผสมทรัพย์
20. เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
21. นางสาววิยะดา  บัวงาม
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขอพืชกลาง
23. เด็กชายศุภกิจ  หนองบุญ
24. เด็กชายอภิชาติ  สาลิกร
25. เด็กชายอภิรักษ์  วิเศษอุด
26. นางสาวอรัญญา  คตช่างพะเนาว์
27. นางสาวอิศราพร  นิราราช
28. เด็กชายเจตภานุ  ฮาดิ้ง
29. เด็กหญิงเนตรนภา  หมั่นไธสง
30. เด็กหญิงไอรดา  แขมคำ
 
1. นายพลอัษวพล  พรหมประดิษฐ์
2. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
3. นายเรืองชัย  อุดมผล