สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.14 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร  พึ่งไป
2. เด็กชายพงศธร  พาภักดี
3. เด็กชายยศกร  อ่อนละมัย
4. เด็กหญิงวาสนา  แต้มจอหอ
5. เด็กชายวีรภัทร  เรียนปี
6. เด็กชายวุฒินันท์  ต้นกลาง
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
2. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
3. นายประดิษฐ์  อุ่นใจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัมรินทร์  อานพงษ์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกษรา  อาศัยนา
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 11 1. นางสาวชนาภา  มั่นยืน
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชฏาพร  จุตติกรี
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  หิรัญรัตน์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  จรมั่งนอก
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  แต้มจอหอ
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 1. นางสาวพิชญา  จิตรธารธรรม
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่