สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เลาะสูงเนิน
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวรัตนา  ลาภขุนทด
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชนก  ขอรวมกลาง
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเกศินี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุภัสสร  หาญสงคราม
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงหทัยภัสร  ปะจันทร์ดุม
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนกลาง
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิดาภา  บุนตะไนย์
2. เด็กหญิงอารยา  ภูผา
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
2. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพาพร  ภักดี
 
1. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 1. นายชัยรัตน์  อารมย์สวัสดิ์
 
1. นายวิทยา  ยางกลาง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัทมา  สลางสิงห์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุพร  ไชยสมบัติ
2. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัทธมน  น้ำสระ
 
1. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยวดี  ปานกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มสมบรูณ์
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  จันทร์นามอม
2. นางสาวณัฐมน  นามมนตรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปภาดา  สรวมชีพ
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสนสุข
3. นางสาวอัมราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวณัฐมน  นามมนตรี
2. นางสาวพุทธวรรณี  จันทร์นามอม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวณัฏฐกานต์  เจนเลื่อย
2. นางสาวดวงเดือน  เตโพธิ์
3. นางสาวแสงนภา  จะชาลี
 
1. นางสาวอมรา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  รอดกลาง
2. นางสาวจันทภา  รอดกลาง
3. นางสาวปัทมาพร  ดีมาก
4. นางสาวรสิตา  กล้ามสันเทียะ
5. นายเกียรติศักดิ์  ขาวเมืองน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ขึ้นกลาง
2. นายกิตติชัย  ทัพกลาง
3. นายณัฐชาพงศ์  กระจ่างโพธิ์
4. นายณัฐวุฒิ  หมอสัมฤทธิ์
5. นายทรงพล  ห่างกลาง
6. นางสาวธัญพัชร์สรณ์  ทิมโคกกรวด
7. นายปฏิภาณ  ตีบกลาง
8. นางสาวปาลิตา  ฉิมนอก
9. นางสาวปิยฉัตร  แก้วระวัง
10. นายพิเชษฐ์  อาบสุวรรณ
11. นายภัทรพล  จันทร์กลาง
12. นางสาววริษา  พันธ์พิมาย
13. นายสมัย  ผิวทอง
14. นางสาวสุธาทิพย์  สินประกอบ
15. นายอภิสิทธิ์  ดุมกลาง
16. นายอมรเทพ  บุ่งกลาง
17. นายเจตนันท์   วรรณภิระ
18. นายเจษฎา  เดี่ยวผา
19. นายเชิดศักดิ์  ชัยลา
20. เด็กชายเอกลักษณ์  พิศนอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
3. นายชูชีพ  เชื้อจันอัด
4. นายเอกรินทร์  บุตรอินทร์
5. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  สำโพธิ์
 
1. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรีนาค
 
1. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงปานชนก  หาญสงคราม
2. เด็กชายพิทักษ์  ทิพรอด
 
1. นางสายสุดา  เสนาไชย
2. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวปภัสรา  มากสุทธิปาล
2. นายอดิศักดิ์  รักค้า
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรยุทธิ์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายระพีพัฒน์  ประจันดุม
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิดา  เมฆเสือ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายกิตปกรณ์  ไหวพริบ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอังคณา  ปลื้มไสว
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  ญาติกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  นามจันอัด
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พวงทอง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายจีรพัฒน์  พันธ์ข้าว
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.14 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร  พึ่งไป
2. เด็กชายพงศธร  พาภักดี
3. เด็กชายยศกร  อ่อนละมัย
4. เด็กหญิงวาสนา  แต้มจอหอ
5. เด็กชายวีรภัทร  เรียนปี
6. เด็กชายวุฒินันท์  ต้นกลาง
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
2. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
3. นายประดิษฐ์  อุ่นใจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัมรินทร์  อานพงษ์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกษรา  อาศัยนา
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 11 1. นางสาวชนาภา  มั่นยืน
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชฏาพร  จุตติกรี
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  หิรัญรัตน์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  จรมั่งนอก
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  แต้มจอหอ
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 1. นางสาวพิชญา  จิตรธารธรรม
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่คง
 
1. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 1. นางสาวชฏาธาร  มะสิโกวา
 
1. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิวพร  เต็มเกษม
2. เด็กชายสรนันท์  จันอุด
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนพันธ์  กลีบกลาง
2. เด็กชายภราดร  ยังกลาง
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววรางคณา  ขันผักแว่น
2. นายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายนันธชัย  คร่ำสุข
2. นายภานุพงศ์  ทองภู
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เชิดในเมือง
2. นางสาวพิมพ์นิภา  สื่อกลาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
2. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ฉลาด
2. เด็กชายศักดิ์นริน  รัตน์จรรยา
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภคปภา  แซ่โล
2. เด็กหญิงมาริสา  สังสินชัย
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษฏา  สมชมพู
2. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  สิงห์มาต
2. เด็กชายธีรชัย  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เฟื่องบุญ
4. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวทอง
5. เด็กหญิงสุรภา  เมฆเสือ
6. เด็กหญิงอรสินี  พิมพ์มาตย์
 
1. นายเอกรินทร์  บุตรอินทร์
2. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
3. นางสาวอัปสรศรี  พูลเรือง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สายแวว
2. เด็กหญิงอลินญารัตน์  การนอก
3. เด็กหญิงเกศอักษร  โนนชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  ไพรวิจิตร
2. นางสุปราณี  นิระภัย
 
53 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศูนย์กลาง
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภาส  แสงจักร์
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี