สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเกศินี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนกลาง
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพาพร  ภักดี
 
1. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 1. นายชัยรัตน์  อารมย์สวัสดิ์
 
1. นายวิทยา  ยางกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยวดี  ปานกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มสมบรูณ์
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  จันทร์นามอม
2. นางสาวณัฐมน  นามมนตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปภาดา  สรวมชีพ
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสนสุข
3. นางสาวอัมราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวณัฐมน  นามมนตรี
2. นางสาวพุทธวรรณี  จันทร์นามอม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ฉลาด
2. เด็กชายศักดิ์นริน  รัตน์จรรยา
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย