สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงหทัยภัสร  ปะจันทร์ดุม
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัทธมน  น้ำสระ
 
1. นายอนุกูล  ขอสินกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงปานชนก  หาญสงคราม
2. เด็กชายพิทักษ์  ทิพรอด
 
1. นางสายสุดา  เสนาไชย
2. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวปภัสรา  มากสุทธิปาล
2. นายอดิศักดิ์  รักค้า
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายกิตปกรณ์  ไหวพริบ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอังคณา  ปลื้มไสว
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  ญาติกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พวงทอง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.14 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร  พึ่งไป
2. เด็กชายพงศธร  พาภักดี
3. เด็กชายยศกร  อ่อนละมัย
4. เด็กหญิงวาสนา  แต้มจอหอ
5. เด็กชายวีรภัทร  เรียนปี
6. เด็กชายวุฒินันท์  ต้นกลาง
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
2. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
3. นายประดิษฐ์  อุ่นใจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  หิรัญรัตน์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 1. นางสาวพิชญา  จิตรธารธรรม
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่คง
 
1. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 1. นางสาวชฏาธาร  มะสิโกวา
 
1. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววรางคณา  ขันผักแว่น
2. นายสหรัฐ  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภคปภา  แซ่โล
2. เด็กหญิงมาริสา  สังสินชัย
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษฏา  สมชมพู
2. นางสาวจิราภรณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย