สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เลาะสูงเนิน
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชนก  ขอรวมกลาง
 
1. นางสมมาตร  ศิริบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวณัฏฐกานต์  เจนเลื่อย
2. นางสาวดวงเดือน  เตโพธิ์
3. นางสาวแสงนภา  จะชาลี
 
1. นางสาวอมรา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาวชัญญานุช  นวลเสาวภาคย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  รอดกลาง
2. นางสาวจันทภา  รอดกลาง
3. นางสาวปัทมาพร  ดีมาก
4. นางสาวรสิตา  กล้ามสันเทียะ
5. นายเกียรติศักดิ์  ขาวเมืองน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ขึ้นกลาง
2. นายกิตติชัย  ทัพกลาง
3. นายณัฐชาพงศ์  กระจ่างโพธิ์
4. นายณัฐวุฒิ  หมอสัมฤทธิ์
5. นายทรงพล  ห่างกลาง
6. นางสาวธัญพัชร์สรณ์  ทิมโคกกรวด
7. นายปฏิภาณ  ตีบกลาง
8. นางสาวปาลิตา  ฉิมนอก
9. นางสาวปิยฉัตร  แก้วระวัง
10. นายพิเชษฐ์  อาบสุวรรณ
11. นายภัทรพล  จันทร์กลาง
12. นางสาววริษา  พันธ์พิมาย
13. นายสมัย  ผิวทอง
14. นางสาวสุธาทิพย์  สินประกอบ
15. นายอภิสิทธิ์  ดุมกลาง
16. นายอมรเทพ  บุ่งกลาง
17. นายเจตนันท์   วรรณภิระ
18. นายเจษฎา  เดี่ยวผา
19. นายเชิดศักดิ์  ชัยลา
20. เด็กชายเอกลักษณ์  พิศนอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
3. นายชูชีพ  เชื้อจันอัด
4. นายเอกรินทร์  บุตรอินทร์
5. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  สำโพธิ์
 
1. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรีนาค
 
1. นางรัชนี  สินกิ่ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรยุทธิ์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายระพีพัฒน์  ประจันดุม
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิดา  เมฆเสือ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  นามจันอัด
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายจีรพัฒน์  พันธ์ข้าว
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัมรินทร์  อานพงษ์
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกษรา  อาศัยนา
 
1. นายโชคชัย  สินใหม่
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนพันธ์  กลีบกลาง
2. เด็กชายภราดร  ยังกลาง
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฟุ้งพิมาย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  สิงห์มาต
2. เด็กชายธีรชัย  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เฟื่องบุญ
4. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวทอง
5. เด็กหญิงสุรภา  เมฆเสือ
6. เด็กหญิงอรสินี  พิมพ์มาตย์
 
1. นายเอกรินทร์  บุตรอินทร์
2. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
3. นางสาวอัปสรศรี  พูลเรือง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สายแวว
2. เด็กหญิงอลินญารัตน์  การนอก
3. เด็กหญิงเกศอักษร  โนนชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  ไพรวิจิตร
2. นางสุปราณี  นิระภัย
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศูนย์กลาง
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภาส  แสงจักร์
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี