สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรเมศร์  วิวัฒนพลากร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
3. เด็กชายรัชชานนท์  พรมตา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอนโพธิ์
5. เด็กชายเตชิต  วงค์สุวรรณ
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 -    
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรรัตน์  ยิ้มกระโทก
2. นายชานนท์  ผลกลาง
3. นางสาวณัฐณิชา  แดงนา
4. นายทวีพร  ขุนอินทร์
5. นายธนดล  หารกิ่ง
6. นายธรณ์เทพ  ทิทพ์โสภณ
7. นายธีรวุฒิ  ขะแมสันเทียะ
8. นายนราธิภัทร  แก่นสูงเนิน
9. นายนราวิทญ์  แจ่มทองหลาง
10. นางสาวนันทราวดี  เฉลานอก
11. นางสาวนันทิกา  แววโคกสูง
12. นางสาวประภัสสร  แรงสุข
13. นายปรเมษฐ  เหลาดี
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจใหญ่
15. นางสาวปาริชาต  เนียมกลาง
16. เด็กหญิงพฤกษา  สามารถ
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
18. เด็กชายพีรภาส  นาคตรัยมณีรัตน์
19. นายภัทรนิษฐ์  เจนตะคุ
20. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
21. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
22. นางสาววรารมย์  จรูณพันธ์ุ
23. นายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
24. นางสาวศศิกานต์  ทรงผู้จิต
25. นายศักรินทร์  บัวกลาง
26. นางสาวศิรินันท์  หลอดโคกสูง
27. เด็กหญิงสรัญญา  แซ่จึง
28. เด็กหญิงสราสิณี  สินพลกรัง
29. นายสุทธิชัย  สมุทรโคดม
30. เด็กหญิงสุนันทา  อรรถเนตร์
31. เด็กหญิงสุพัชรา  จันทร์หมืนไวย
32. นางสาวหนึ่งเดียว  พยัฆโส
33. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
34. นายอภิสิทธิ์  ไทยประสงค์
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
36. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
37. เด็กหญิงอาริสา  เทียนสะอาด
38. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรประไพ
39. เด็กชายเรวัตร  โสดา
40. นายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพร็ช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพร็ชหมื่นไวย
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน