สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเดช
 
1. นางกาญจนา  บุพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวสุดารัตน์  สุขคงพะเนา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายกระสุน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวชลทิพย์  บุญดอก
 
1. นายสุเมธ  สุวรรณวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวขวัญภิรมย์  ร่มจันทร์
 
1. นายสุเมธ  สุวรรณวงษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวปฎิญญา  พิณใหม่
 
1. นายสุเมธ  สุวรรณวงษ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 -