สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุติตา  เนื้อนา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนันท์  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนัชชา  บีพิมาย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สังขฤกษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  ปิตตาระเต
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สระสงคราม
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาปีเตา
2. เด็กชายรักษ์นาวี  พันธ์รัตน์
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันนาเหนือ
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อันแสน
2. เด็กหญิงธารารัตน์   ปานนอก
3. เด็กหญิงพิมพลอย  สอนศิลา
 
1. นางสาวสายฝน  วารินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายณฐภัทร  พุทไธสง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เฉียงเมือง
 
1. นางสาวดวงฤดั  ลาจันทึก
2. นางสาวเปมิกา  จ่าท่า
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมนสิชา  ประพะลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญมา
 
1. นายชัยสิทธิ์  เทินสะเกษ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติกานต์  แซมกระโทก
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัชนก  วิริยะชาติ
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายไพโรจน์  ประทุมตรี
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  มุยไธสง
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนทอง
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ศิลสวัสดิ์
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเที่ยง
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์  นำพา
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐลฎา  บุญตา
 
1. นายปรัชญา  ประทุมปี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  จิระวัฒนภิญโญ
 
1. นางสาวสายสุดา  แสนสรศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แท้ไธสง
2. เด็กหญิงนิรมล  ขยันยิ่ง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วกูล
 
1. นายเสกสันต์  แซมกระโทก