สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  ปิตตาระเต
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สระสงคราม
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันนาเหนือ
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อันแสน
2. เด็กหญิงธารารัตน์   ปานนอก
3. เด็กหญิงพิมพลอย  สอนศิลา
 
1. นางสาวสายฝน  วารินทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมนสิชา  ประพะลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญมา
 
1. นายชัยสิทธิ์  เทินสะเกษ