สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สังขฤกษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัชนก  วิริยะชาติ
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  จิระวัฒนภิญโญ
 
1. นางสาวสายสุดา  แสนสรศรี