สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนันท์  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนัชชา  บีพิมาย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาปีเตา
2. เด็กชายรักษ์นาวี  พันธ์รัตน์
 
1. นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายณฐภัทร  พุทไธสง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เฉียงเมือง
 
1. นางสาวดวงฤดั  ลาจันทึก
2. นางสาวเปมิกา  จ่าท่า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติกานต์  แซมกระโทก
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  มุยไธสง
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนทอง
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเที่ยง
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์  นำพา
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน