สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวเพ็ญนภา  ผิวผาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจิดาภา  ระกำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวศุภัชญา  ภูถนนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  โชคพิมาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโยศิตา  คนตรง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมอยา
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอังคนา  เกนอก
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  ภักดีนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวาพร  ใสชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดุมกลาง
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 7 1. นายธนาวุฒิ  โมราช
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สุขประโคน
2. เด็กหญิงเนตรนภัทร  ชำนินอก
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นายธนา  อินนอก
2. นางสาวบุศรา  ชุ่มเต็ม
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  สุดดี
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรภัทร  พิศนอก
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลนอก
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เกนอก
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวธีราภรณ์  จั่นขุนทด
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิศร  ยามดี
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุชิตา  วัดสระจันทร์
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเสาวภา  โสตคล้า
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  การะเกษ
2. เด็กหญิงพรนิภา  อ่อนนอก
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สระแก้ว
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  ราศรี
2. นางสาวสุภาวดี  ฉิมนอก
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  หงษ์เจริญ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ระกำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ระกำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธญา  โชติภัทร์สิริกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติวรา  มนต์ขลัง
2. นางสาวศิรประภา  สระแก้ว
3. นางสาวอภัสราภรณ์  สุขสนวน
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นายวงกต  จงคูณกลาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  ล้อมกลาง
2. นางสาวชลดา  พลหาญ
3. นางสาวปณิตตา  ไปแดน
 
1. นางสาวราวตรี  พันพรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พิรักษา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสรยุทธ  ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา  วชิระ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา  วชิระ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาตาลี  พรมจันทึก
2. เด็กหญิงพรพิมล  อรุนันท์
3. เด็กหญิงวินันดา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  การบรรจง
5. เด็กหญิงอริศรา  ปราบงูเหลือม
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวฐิติญาพร  ศรีนอก
2. นางสาววรนุช  ธรรมดา
3. นางสาววรรณษา  สนิทชอบ
4. นางสาวสุกัลญา  ศิริแวว
5. นางสาวอารยา  นนทะศรี
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงภิพิชชาพร  แก้วไพฑูรย์
3. เด็กหญิงวันวิสา  มหาชนะวงศ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วด่านนอก
5. เด็กหญิงอาทิตญา  หอมซา
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นางกอบแก้ว  กล้าหาญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสรา  พักกระโทก
2. นางสาวพวงชมพู  สุขสนวน
3. นางสาวภัทรพรรณ  บุตรแสงดี
4. นางสาวมินตรา  อารีย์
5. นางสาวอรัญญา  บุตรดี
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นางสุรีย์  เตียศิริ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงวุฒิ  หมั่นสระเกษ
2. นางสาวพนิตพิชา  น้อยมี
3. นายภานุวัฒน์  ข้อโนนแดง
4. นางสาวสิริวรรณ  รามหริ่ง
5. นางสาวอัญชลี  ตันติวิทยาพันธ์
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจตุพล  ใจเด็ด
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วประชา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนอก
3. เด็กหญิงจิตติพร  แก้วยงกต
4. เด็กหญิงชลนิสา  เดขุนทด
5. เด็กหญิงฐิติมาพร  โอนสันเทียะ
6. เด็กหญิงประภาดา  กุนอก
7. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์ทองหลาง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือดนอก
9. เด็กหญิงสุตรีรัตน์  กลับมา
10. เด็กหญิงเพลินเพลงพิณ  สีมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดาวเรือง  การะเกษ
2. เด็กชายโกวิทย์  ศรีนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
2. นายจักษุพงษ์  พานปรุ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวีรศักดิ์  แดนพิมาย
2. นายอัษฎา  ประภาสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
2. นายจักษุพงษ์  พานปรุ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตตา  ธนะรัตน์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุธ  คมขำ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา  เทบำรุง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ประภาสรณ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวอังคณา  จงบวกกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิสา  พิมพ์วัฒน์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาทรัพย์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยารัตน์  ชูเนตร
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิรวัฒน์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ปักนอก
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ  ขอเชื้อกลาง
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมงคล  สุขการ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนงนภัส  เทพคุ้มกัน
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศักดิ์ดา  วาดงูเหลือม
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ดอนประดู่
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวยุพา  เฉียบกลาง
 
1. นางสุรีย์  เตียศิริ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิตา  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวอัญชลี  สร้อยฉิมพลี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายวรพจน์  เพชรนอก
2. เด็กชายวิทยา  กลมกลาง
 
1. นางชุติมา  ดำขุนทด
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสุรีย์  เตียศิริ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร์  หอมดวง
2. นายพีรภัทร์  เส็งประโคน
 
1. นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อู่ทองหลาง
2. นายคล้ายบดินทร์  พิรักษา
 
1. นางสาวสร้อยทอง  วงศ์ศิลา