สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดุมกลาง
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 7 1. นายธนาวุฒิ  โมราช
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สุขประโคน
2. เด็กหญิงเนตรนภัทร  ชำนินอก
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นายธนา  อินนอก
2. นางสาวบุศรา  ชุ่มเต็ม
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  สุดดี
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุชิตา  วัดสระจันทร์
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเสาวภา  โสตคล้า
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  การะเกษ
2. เด็กหญิงพรนิภา  อ่อนนอก
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สระแก้ว
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  ราศรี
2. นางสาวสุภาวดี  ฉิมนอก
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  หงษ์เจริญ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสรยุทธ  ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา  วชิระ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดาวเรือง  การะเกษ
2. เด็กชายโกวิทย์  ศรีนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
2. นายจักษุพงษ์  พานปรุ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศักดิ์ดา  วาดงูเหลือม
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ดอนประดู่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิตา  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวอัญชลี  สร้อยฉิมพลี