สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวเพ็ญนภา  ผิวผาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจิดาภา  ระกำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวศุภัชญา  ภูถนนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอังคนา  เกนอก
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  ภักดีนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวาพร  ใสชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรภัทร  พิศนอก
 
1. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา  วชิระ
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวีรศักดิ์  แดนพิมาย
2. นายอัษฎา  ประภาสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
2. นายจักษุพงษ์  พานปรุ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  ปักนอก
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวยุพา  เฉียบกลาง
 
1. นางสุรีย์  เตียศิริ